شرکت سازور

شرکت ساختمانی ســازور تهــــران مجهز به سیستم های نوین مدیریت ، انـــواع ماشیــن آلات سنگین و سبک و استفاده از سیستم های رایانه ای در بخش های مختلف فنی توانایـــی اجـــــرای پــــروژه های سنگیـــن آبـــی و ساختمانی را دارد.